REGULAMIN


Budżet osiedlowy to budżet tworzony bezpośrednio przez mieszkańców. Propozycje do budżetu składają w formie elektronicznej mieszkańcy Łęcznej, przez co stają się zaangażowani i współodpowiedzialni za rozwój swojego osiedla. Budżet buduje zaufanie społeczne mieszkańców do władz samorządowych oraz mieszkańców do mieszkańców. Również bezpośrednio mieszkańcy wybierają projekty z listy zgłoszonych projektów spełniające wymogi formalne.

Zasady ogólne: Ze środków mogą być realizowane projekty, które są zadaniami własnymi gminy, są zgodne ze strategiami, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są możliwe do pełnego zrealizowania w danym roku budżetowym i będą realizowane na nieruchomościach, otwartych i dostępnych dla wszystkich, a także będących własnością gminy Łęczna i będących we władaniu Gminy Łęczna, a także znajdujące się w granicach miasta Łęczna.

1. Budżet osiedlowy

Każdemu z osiedli miasta została przypisana do dyspozycji określona kwota:
 1. Bobrowniki - 60 tys. zł
 2. Niepodległości - 60 tys. zł
 3. Samsonowicza - 60 tys. zł
 4. Stare Miasto - 25 tys. zł
 5. Słoneczne - 15 tys. zł
 6. Os. Kol. Trębaczów - 12 tys. zł

2. „Zielony” budżet Łęcznej

Budżet budowania potencjału przyrodniczego miasta przeznaczony jest wyłącznie na projekty dotyczące zieleni miejskiej, nasadzenia, zagospodarowanie terenu, itp. a także projekty związane z przyrodą, ochroną środowiska, działaniami ekologicznymi podwyższaniem świadomości ekologicznej. Projekt ma charakter ogólnomiejski - do 40.000 zł

3. Budżet dla dzieci

Celem projektu muszą być działania na rzecz dzieci i młodzieży. Budżet ma charakter ogólnomiejski. Budżet to łącznie do 50.000 zł

4. Informacje o działaniach podjętych w związku z realizacją procedury budżetu osiedlowego Burmistrz Łęcznej publikuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz w wydawnictwie Biuletyn Informacyjny.

5. W przypadku braku wniosków lub błędne wnioski w danym rodzaju budżetu, środki na nie przeznaczone przesunięte zostaną i zwiększą pulę budżetu dla dzieci.

Zgłaszanie projektów:

 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu osiedlowego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Łęczna.
 2. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu osiedlowego składa się na formularzu elektronicznym na stronie budzet.leczna.pl
 3. Wartość realizacji zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na ten budżetów.
 4. Wnioskodawca wypełniony formularz projektu przesyła elektroniczne do dnia 26 września 2023 r. do godziny 14:00. Decyduje data wpływu dokumentu do systemu teleinformatycznego.
 5. Ten sam wniosek zgłoszony może być tylko do jednego rodzaju budżetu. W innym wypadku dopisany zostanie do kategorii z wyższą kwotą.
 6. Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji przez powołany przez Burmistrza Łęcznej zespół ds. oceny projektów, co do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodności z prawem, możliwości realizacji, terminowości, kosztów generowanych w kolejnych latach oraz gospodarności. W razie wątpliwości i sporów rozstrzygnięcia zespołu oceniającego kończą procedurę.
 7. Wyboru projektów dokonują mieszkańcy Łęcznej w drodze głosowania elektronicznego w dniach 9-22 października 2023 r. Uprawnionymi do głosowania są osoby, które ukończyły co najmniej 14 rok życia (urodzone po 4 października 2009 r.) są zameldowani na pobyt stały w mieście Łęczna oraz są ujęte w spisie mieszkańców.
 8. W trakcie głosowania w celu weryfikacji głosującego zbierane są dane jak imię, nazwisko, część numeru PESEL, a także adres IP oddającego głos. Dane te zostaną usunięte do dnia 27 października 2023 r. z bazy danych.
 9. Burmistrz Łęcznej ujmuje wybrane projekty w projekcie budżetu gminy na 2024 rok.